Ziekte en afwezigheid

Ziekte en afwezigheid

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist.

Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts,

een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.

Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet dit zo mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bv. astma, migraine, …) kan na samenspraak tussen de school en CLB één medisch attest dat het ziektebeeld bevestigt volstaan. Als er een afwezigheid om deze redenen zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een attest van de ouders. Dergelijk attest kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk.

Indien je kind afwezig is wegens ziekte de dag voor en de dag na het weekend, dan tellen ook de weekenddagen mee als ziektedagen.

Het gebeurt soms dat men aan schoolpersoneel vraagt om medicatie toe te dienen op school.

Graag willen wij hieromtrent de volgende afspraken maken:

Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat medicatie op school moet toegediend worden. D.w.z. dat medicatie, die ’s morgens of ’s avonds kan gegeven worden thuis toegediend wordt.

  1. Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat onderstaande attest door de behandelende geneesheer ingevuld wordt.

  2. De leerkracht/school kan op geen enkel moment verantwoordelijk gesteld worden voor neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie conform de onderstaande richtlijnen.

Bij twijfels of vragen vanuit de school kan het nodig zijn dat de school of de schoolarts contact opneemt met uw huisarts.

Gelieve het document aanvraagformulier medicatie hiervoor te gebruiken.